11/10/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài và đề án KHCN cấp Ngành

Ngày 11/9/2019, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, đề án khoa học công nghệ (KHCN) đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành: “Xây dựng nhật ký điện tử quản lý các sự kiện trong suốt thời gian vay vốn của dự án” và đề án KHCN cấp Ngành: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thẩm định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời” do Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị chủ trì thực hiện.

     

     Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá về nội dung và sản phẩm nghiên cứu của đề tài, đề án; nhất trí đánh giá đề tài và đề án có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao; sản phẩm nghiên cứu của đề tài, đề án góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ chế, chính sách của NHPT. Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài và đề án đều ở mức Đạt và đưa ra kiến nghị các vấn đề cần hoàn thiện trước khi quyết định nghiệm thu.
     Sau khi đề tài, đề án được hoàn thiện trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng, ngày 27/9/2019, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-NHPT và 358/QĐ-NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài, đề án cấp Ngành của Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

Tìm theo ngày :