23/07/2020 16:46
Xem với cỡ chữ

Giải thể Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Ngày 17/7/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-HĐQT về việc giải thể Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học.
Theo đó, giải thể Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học kể từ ngày 01/8/2020; Tạp chí Hỗ trợ phát triển chịu trách nhiệm tiếp nhận vốn, tài sản, nhân sự hiện nay; tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Đào Huyền (theo CV 165/QĐ-NHPT)
Tìm theo ngày :