23/07/2020 16:47
Xem với cỡ chữ

Điều động và bổ nhiệm cán bộ

Ngày 17/07/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.
Theo Quyết định số 166/QĐ-NHPT, ông Đỗ Thành Ân – Phó Chánh Văn phòng được điều động và bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/08/2020.
Theo Quyết định số 167/QĐ-NHPT, bà Nguyễn Thị Minh Diệp – Phó Trưởng Ban Pháp chế, thôi nhiệm vụ phụ trách Ban Pháp chế kể từ ngày 01/08/2020
Theo Quyết định số 168/QĐ-NHPT giao ông Phan Thanh Phú - Phó Chánh Văn phòng, nhiệm vụ phụ trách Văn phòng kể từ ngày 01/08/2020
Theo Quyết định số 169/QĐ-NHPT, ông Trần Tú Cát - Phó Chủ nhiệm Ủy ban I được điều động và bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng kể từ ngày 01/08/2020
Theo Quyết định số 170/QĐ-NHPT, ông Vũ Mạnh Tiến – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hỗ trợ phát triển, thôi nhiệm vụ phụ trách Tạp chí Hỗ trợ phát triển kể từ ngày 01/08/2020
Theo Quyết định số 171/QĐ-NHPT ông Thái Hồng Đăng – Trưởng Ban Tín dụng xuất khẩu được điều động và bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức vụ Trưởng Ban Tín dụng 2 kể từ ngày 01/08/2020
Theo Quyết định số 172/QĐ-NHPT giao ông Nguyễn Minh Thọ - Phó Tổng Giám đốc NHPT, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch – Nguồn vốn kể từ ngày 01/08/2020.
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:11091
Lượt truy cập: 11541630