28/07/2020 15:23
Xem với cỡ chữ

Ban hành các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị Hội sở chính NHPT

Ngày 24/7/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị Hội sở chính NHPT.
Theo đó, tại Quyết định (QĐ) số 180/QĐ-NHPT, ông Phạm Văn Bốn – Trưởng Ban Thư  ký, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tạp chí Hỗ trợ phát triển kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 181/QĐ-NHPT, ông Đỗ Thành Ân – Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị, được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 182/QĐ-NHPT, ông Trần Việt Hùng – Phó Trưởng Ban Tín dụng đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng 1 kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 183/QĐ-NHPT, bà Đỗ Thị Trà Linh – Phó Trưởng Ban Tín dụng đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng 1 kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 184/QĐ-NHPT, bà Đào Thị Quỳnh Anh – Phó Trưởng Ban Tín dụng xuất khẩu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng 2 kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 185/QĐ-NHPT, ông Bùi Mạnh Hải – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Bảo lãnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng 2 kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 186/QĐ-NHPT, ông Đỗ Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 187/QĐ-NHPT, bà Lê Hương Lan – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thẩm định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 188/QĐ-NHPT, bà Cao Hương Giang – Phó Trưởng Ban Cân đối kế hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Nguồn vốn kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 189/QĐ-NHPT, ông Bùi Văn Thông – Trưởng Ban Tín dụng đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tín dụng 1 kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 190/QĐ-NHPT, ông Đỗ Ngọc Long – Trưởng Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn ủy thác, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao dịch I kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 191/QĐ-NHPT, bà Đỗ Thi Ngọc Bích – Giám đốc Trung tâm Khách hàng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 192/QĐ-NHPT, bà Nguyễn Thúy Hà – Phó Trưởng Ban Quản lý vốn nước ngoài, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 193/QĐ-NHPT, bà Nguyễn Phương Anh – Phó Trưởng Ban Quản lý vốn nước ngoài, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 194/QĐ-NHPT, ông Nguyễn Đức Nam – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 195/QĐ-NHPT, bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thanh toán, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 196/QĐ-NHPT, ông Ngô Văn Tuấn – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 197/QĐ-NHPT, ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 198/QĐ-NHPT, ông Phạm Hải Hà – Phó Trưởng Ban Thẩm định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 199/QĐ-NHPT, ông Đặng Vũ Hùng – Phó Trưởng Ban Cân đối kế hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Nguồn vốn kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 200/QĐ-NHPT, ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Phó Trưởng Ban Cân đối kế hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Nguồn vốn kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 201/QĐ-NHPT, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Trưởng Ban Cân đối kế hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Nguồn vốn kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 202/QĐ-NHPT, ông Hoàng Nghĩa Văn – Phó Trưởng Ban Bảo lãnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 203/QĐ-NHPT, ông Lại Quốc Toản – Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 204/QĐ-NHPT, ông Tạ Minh Nguyên – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 205/QĐ-NHPT, ông Bùi Minh Phương – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kiểm tra giám sát kể từ ngày 01/08/2020.
Tại QĐ số 206/QĐ-NHPT, ông Võ Trường Giang – Phó Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát kể từ ngày 01/08/2020.
Theo QĐ số 207/QĐ-NHPT, ông Nguyễn Quang Tú – Phó Trưởng Ban Bảo lãnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát kể từ ngày 01/08/2020.
Tiếp đó, ngày 28/7/2020, Hội đồng quản trị NHPT tiếp tục ban hành QĐ số 216/QĐ-NHPT, giao ông Võ Trường Giang – Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát, nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm tra giám sát kể từ ngày 01/08/2020./.
Tìm theo ngày :