04/08/2020 15:33
Xem với cỡ chữ

Năm 2022, phấn đấu dư nợ công của Việt Nam vào khoảng 51,4% GDP

Thủ tướng Chính phủ quyết định, phấn đấu đến cuối năm 2022, dư nợ công của Việt Nam khoảng 51,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,2% GDP, cơ cấu nợ nước ngoài trong tổng nợ công ở mức 40 - 45%.
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 giai đoạn 2020 - 2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020.Theo đó, mục tiêu kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 là đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn vay để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội với mức độ chi phí rủi ro phù hợp. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng thời kỳ. 
Thủ tướng Chính phủ quyết định, phấn đấu đến cuối năm 2022, dư nợ công của Việt Nam khoảng 51,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,2% GDP, cơ cấu nợ nước ngoài trong tổng nợ công ở mức 40 - 45%. Cũng theo Quyết định số 1130, trong năm 2020: vay của Chính phủ là 501.461 tỷ đồng (vay trong nước 394.040 tỷ đồng và vay nước ngoài là 107.421 tỷ đồng); vay về cho vay lại là 43.415 tỷ đồng; trả nợ của Chính phủ 366.689 tỷ đồng (trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.689 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại là 29.567 tỷ đồng). 
Đối với chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định, tổng mức vay của Chính phủ khoảng 1.546,3 nghìn tỷ đồng (trong đó, vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.420,4 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 125,9 nghìn tỷ đồng); cơ cấu huy động vốn của Chính phủ từ các nguồn trong nước khoảng 75 - 80% nhiệm vụ vay hàng năm, từ các nguồn nước ngoài khoảng 20 - 25%; duy trì kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân hàng năm khoảng từ 6 - 8 năm. Cùng với đó, Chính phủ chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ; đảm bảo chi tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm không quá 25%.
Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định, khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương năm 2020 khoảng 17 nghìn tỷ đồng, năm 2021 khoảng 15 nghìn tỷ đồng, năm 2022 khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng (khoảng 0,2% GDP hàng năm). Nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 42,8 nghìn tỷ đồng. Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả: kiểm soát tốc độ tăng dự nợ ngắn hạn tối đa 18 - 20%/năm; hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 5.500 - 6.090 triệu USD.
Đào Huyền (theo Thời báo Tài chính)
Tìm theo ngày :