06/08/2020 18:03
Xem với cỡ chữ

Công bố quyết định nhân sự các đơn vị thuộc Trụ sở chính

Ngày 06/8/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 8/2020 và công bố các quyết định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt các đơn vị thuộc Hội sở chính.
Đại diện Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc NHPT về công tác cán bộ. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường và Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Chính Tuấn đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó:
Ông Bùi Văn Thông -  Trưởng Ban Tín dụng đầu tư giữ chức vụ Trưởng Ban Tín dụng I, từ ngày 01/8/2020;
Ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban Tín dụng đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng I, từ ngày 01/8/2020;
Bà Đỗ Thị Trà Linh - Phó Trưởng Ban Tín dụng đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng I, từ ngày 01/8/2020.
Ông Thái Hồng Đăng - Trưởng Ban Tín dụng xuất khẩu giữ chức vụ Trưởng Ban Tín dụng 2, từ ngày 01/8/2020;
Bà Đào Thị Quỳnh Anh - Phó Trưởng Ban Tín dụng xuất khẩu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng II, từ ngày 01/8/2020;
Ông Bùi Mạnh Hải - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Hỗ trợ sau đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tín dụng II, từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Hoàng Trung - Trưởng Ban Quản lý Vốn nước ngoài giữ chức vụ Trưởng Ban Vốn nước ngoài, từ ngày 01/8/2020;
Bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Trưởng Ban Quản lý vốn nước ngoài giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài, từ ngày 01/8/2020;
Bà Nguyễn Phương Anh - Phó Trưởng Ban Quản lý vốn nước ngoài giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài, từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Đức Nam - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài, từ ngày 01/8/2020;
Bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thanh toán giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vốn nước ngoài, từ ngày 01/8/2020;
Bà Cao Hương Giang - Phó Trưởng Ban Cân đối Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Nguồn vốn, từ ngày 01/8/2020;
Ông Đặng Vũ Hùng - Phó Trưởng Ban Cân đối Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Nguồn vốn, từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Cảnh Hiệp - Phó Trưởng Ban Cân đối Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Nguồn vốn, từ ngày 01/8/2020;
Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Trưởng Ban Cân đối Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Nguồn vốn, từ ngày 01/8/2020;
Ông Võ Trường Giang - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát, từ ngày 01/8/2020; và Quyết định số 216/QĐ-NHPT ngày 28/7/2020 giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm tra giám sát đối với ông Võ Trường Giang;
Ông Bùi Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Đào tạo&Nghiên cứu Khoa học giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát, từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Quang Tú - Phó Trưởng Ban Hỗ trợ sau đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra giám sát, từ ngày 01/8/2020;
Ông Trần Tú Cát - Phó Chủ nhiệm Ủy ban I giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng, từ ngày 01/8/2020;
Bà Nguyễn Hương Lan - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thẩm định giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng, từ ngày 01/8/2020;
Ông Phạm Hải Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro tín dụng, từ ngày 01/8/2020.
Ông Hoàng Nghĩa Văn - Phó Trưởng Ban Hỗ trợ sau đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, từ ngày 01/8/2020;
Ông Lại Quốc Toản - Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, từ ngày 01/8/2020;
Ông Tạ Minh Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo&Nghiên cứu Khoa học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Duy Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán, từ ngày 01/8/2020;
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm Khách hàng giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, từ ngày 01/8/2020;
Ông Đỗ Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế, từ ngày 01/8/2020;
Ông Ngô Văn Tuấn - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, từ ngày 01/8/2020;
Ông Phạm Văn Bốn - Trưởng Ban Thư ký HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Tạp chí Hỗ trợ phát triển, từ ngày 01/8/2020;
Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng NHPT đối với ông Phan Thanh Phú - Phó Chánh Văn phòng, từ ngày từ ngày 01/8/2020;
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, từ ngày 01/8/2020;
Ông Đỗ Thành Ân - Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký HĐQT; và Quyết định số 181/QĐ-NHPT ngày 24/7/2020 giao nhiệm vụ phụ trách Ban Thư ký HĐQT đối với ông Đỗ Thành Ân, từ ngày 01/8/2020;
Ông Lê Đức Kiên - Phó Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký HĐQT, từ ngày 01/8/2020;
Ông Lê Ngọc Thông - Phó Trưởng Ban Cân đối kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký HĐQT, từ ngày 01/8/2020./.
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Ban Tín dụng I
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Tín dụng II
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Ban Vốn nước ngoài
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Kế hoạch Nguồn vốn
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Kiểm tra Giám sát
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Ban Quản lý rủi ro tín dụng
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Xử lý nợ
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Pháp chế
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Ban Tổ chức cán bộ
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Tạp chí Hỗ trợ phát triển
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Văn phòng
 
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ  Ban Thư ký HĐQT
 
Thực hiện: PV
Tìm theo ngày :