12/08/2020 16:05
Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh hoạt động trong những tháng cuối năm 2020

Ngày 6/8/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2020, tập trung đánh giá tình hình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai các công việc trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.
Dự cuộc họp, có các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo Sở Giao dịch I và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trụ sở chính.
Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống trong 7 tháng đầu năm và triển khai các công việc trọng tâm tháng 8, báo cáo rà soát nhiệm vụ trọng tâm và công việc thường xuyên của các đơn vị; ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc phụ trách, lãnh đạo sở Giao dịch và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trụ sở chính;  Tổng Giám đốc đã kết luận về một số nhiệm vụ  trọng tâm trong thời gian tới.
Theo đó, thực hiện Đề án cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu, Thủ trưởng các đơn vị  Trụ sở chính tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của NHPT thực hiện “Đề án cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019 -2021”. Tổ nghiên cứu đề xuất mô hình NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại hoàn thiện các nội dung của đề án về mô hình NHPT sau cơ cấu lại theo đề cương đã được Tổng Giám đốc NHPT phê duyệt để báo cáo HĐQT trước ngày 30/8/2020.
Về công tác xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quản trị nội bộ: Các đơn vị cụ thể được giao nhiệm vụ, tiếp tục bám sát, thực hiện giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu của Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước, Nghị định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động NHPT, Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT; sửa đổi bổ sung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các văn bản quản trị nội bộ các đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Tổng Giám đốc trình HĐQT rà soát danh mục đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Các công tác kế hoạch nguồn vốn, thu hồi nợ, phân loại nợ, tín dụng, các khoản hỗ trợ của nhà nước đối với Vidifi, công tác xây dựng nội ngành, tổ chức – cán bộ - tiền lương, thanh, kiểm tra… đã được Tổng Giám đốc chỉ đạo cụ thể qua Thông báo số 22/TB-NHPT ngày 7/8/2020 của Văn phòng NHPT, các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện.
PQ
Tìm theo ngày :