04/09/2020 17:02
Xem với cỡ chữ

Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn

Ngày 01/9/2020, Hội đồng quản trị NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 335/QĐ-NHPT, 336/QĐ-NHPT, 337/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn.
Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ-HĐQT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị NHPT cùng ngày HĐQT đã ra quyết định số 335/QĐ-NHPT, thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Bắc Giang và Chi nhánh NHPT Lạng Sơn từ ngày 01/10/2020. Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn có trụ sở chính đặt tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Quyết định số 336/QĐ-NHPT về việc thành lập phòng giao dịch Lạng Sơn, Phòng giao dịch được thành lập từ ngày 01/10/2020 và được đặt tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Tại quyết định số 337, NHPT đã ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 và thay thế các quyết định trước đây về tổ chức và hoạt động, tổ chức bộ máy của Chi nhánh NHPT Bắc Giang và chi nhánh NHPT Lạng Sơn.
*Ngày 03/9/2020, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 341/QĐ-NHPT về giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn. Theo đó, ông Trần Văn Xoan – Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn phụ trách Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Giang – Lạng Sơn kể từ ngày 01/10/2020.
Theo QĐ số 335,336,337,341/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :