17/09/2020 16:49
Xem với cỡ chữ

Tham gia ý kiến về đối tượng mua, bán hẳn giấy tờ có giá

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (gọi chung là giấy tờ có giá) do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.
Theo dự thảo Thông tư đăng tải tại Cổng thông tin điện tử NHNN, các giấy tờ có giá được mua, bán hẳn là kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.
Đáng chú ý là, đối tượng áp dụng Thông tư này chỉ bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân của Việt Nam và nước ngoài thực hiện mua, bán hẳn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không bao gồm ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) .
Trước đó, tại Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN đã quy định ngân hàng chính sách thuộc đối tượng được cho vay, đi vay và được mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá. 
Được biết, sau khi dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán hẳn giấy tờ có giá được công bố, VDB đã có văn bản tham gia ý kiến, trong đó đề nghị NHNN bổ sung ngân hàng chính sách vào đối tượng áp dụng Thông tư này.
Ban Kế hoạch - Nguồn vốn 
Tìm theo ngày :