25/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn về việc rút vốn trước hạn

Ngày 23/9/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành Quyết định số 1705/NHPT-KHNV hướng dẫn về việc rút vốn trước hạn.

      Theo đó, việc rút tiền gửi trước hạn tại NHPT áp dụng đối với toàn bộ số tiền gửi theo Hợp đồng tiền gửi/ Biên bản thỏa thuận đã ký, không thực hiện rút trước hạn một phần.
      Trường hợp khách hàng rút tiền gửi trước hạn, Chi nhánh thực hiện thanh lý Hợp đồng tiền gửi/ Biên bản thỏa thuận đã ký. Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi rút trước hạn là lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi theo thông báo của NHPT tại thời điểm rút tiền. Sau khi rút trước hạn, khách hàng có nhu cầu gửi lại một phần số tiền, Chi nhánh ký Hợp đồng tiền gửi mới để huy động lại số tiền này.
      Đối với khoản tiền gửi trả lãi trước hoặc trả lãi định kỳ, phần chênh lệch giữa số lãi khách hàng đã lĩnh và số lãi khách hàng được hưởng sẽ bù trừ vào số tiền gốc trả cho khách hàng tại thời điểm rút tiền.
      Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Chi nhánh khẩn trương báo cáo về NHPT để được xem xét, giải quyết.     

Theo VB số 1705/NHPT-KHNV

Tìm theo ngày :