29/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Đề nghị bổ sung VDB vào đối tượng tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

     Theo dự thảo Thông tư đăng tải tại Cổng thông tin điện tử NHNN, các công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu phải là công cụ chuyển nhượng đã được bên bán chiết khấu đối với khách hàng theo quy định của NHNN, thuộc sở hữu hợp pháp của bên bán, không có tranh chấp, không được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác, chưa đến hạn thanh toán, đồng thời phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.
     Dự thảo Thông tư quy định tổ chức tín dụng được tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng theo phương thức mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi. Thời hạn tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng do bên mua và bên bán thỏa thuận tối đa dưới 12 tháng và không vượt quá ngày bên bán phải chuyển giao công cụ chuyển nhượng cho khách hàng (nếu bên bán chiết khấu công cụ chuyển nhượng từ khách hàng theo phương thức mua có kỳ hạn) hoặc ngày đến hạn thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên công cụ chuyển nhượng (nếu bên bán chiết khấu công cụ chuyển nhượng từ khách hàng theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi). Đồng tiền tái chiết khấu được quy định là đồng Việt Nam (nếu công cụ chuyển nhượng ghi trả bằng đồng Việt Nam) hoặc ngoại tệ (nếu công cụ chuyển nhượng ghi trả bằng ngoại tệ).
     Đáng chú ý là, đối tượng áp dụng Thông tư nói trên chỉ bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không bao gồm ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
     Trong khi đó, tại Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN đã quy định ngân hàng chính sách thuộc đối tượng được cho vay, đi vay và được mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá. Ngoài ra, Thông tư số 21/2014/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng cho phép ngân hàng chính sách được mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ.
     Sau khi dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công bố, VDB đã có văn bản tham gia ý kiến, trong đó đề nghị NHNN bổ sung ngân hàng chính sách vào đối tượng áp dụng Thông tư này để đồng bộ với quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-NHNN và Thông tư số 21/2014/TT-NHNN cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015.
     Được biết trước đó, VDB cũng đã có văn bản kiến nghị bổ sung ngân hàng chính sách vào đối tượng áp dụng Thông tư quy định về việc mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành mà NHNN đang dự thảo.

Ban Kế hoạch - Nguồn vốn

Tìm theo ngày :