30/07/2018 16:02
Xem với cỡ chữ

Hội thảo về đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành

Ngày 26/7/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và NCKH đã tổ chức hội thảo về đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành “Ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Trung tâm chủ trì thực hiện.

Tham dự hội thảo, có các thành viên Hội đồng Khoa học NHPT, nhóm nghiên cứu đề tài và một số chuyên gia của NHPT trong lĩnh vực chuyên môn của đề tài.
Đào tạo trực tuyến tuy chưa được áp dụng vào NHPT nhưng đã được các ngân hàng áp dụng phổ biến hiện nay trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Do vậy đề tài được các thành viên Hội đồng Khoa học và các chuyên gia đánh giá có tính thực tiễn cao, đưa vào ứng dụng trong thực tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của NHPT. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện hình thức cũng như nội dung của đề tài phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHPT.

Phòng Nghiên cứu khoa học và TBM – Trung tâm Đào tạo và NCKH

Tìm theo ngày :